Legal Notice

Algemene voorwaarden 

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen BRUGMAN, haar dochterbedrijven, filialen of werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Deze algemene voorwaarden bestaan verder uit de volgende clausules: 

Informatie en Legal Notice 

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo?s en iconen betreffende of verband houdend met BRUGMAN en haar dochterbedrijven, filialen, producten en diensten worden verstrekt ?zoals zij zijn? zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciete of impliciete, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. Hoewel de informatie op deze website ter goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over BRUGMAN en haar producten en diensten, zal BRUGMAN, haar moederbedrijven, dochterbedrijven, filialen of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.
BRUGMAN mag te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo?s en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van BRUGMAN staan. BRUGMAN draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen. 

Productinformatie 

Deze site bevat informatie over BRUGMAN-producten. Mogelijk verwijst deze site naar producten die niet meer verkrijgbaar zijn of onder een andere naam op de markt worden gebracht. Raadpleeg BRUGMAN voor meer informatie. 

Intellectuele eigendom 

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto?s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo?s, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van BRUGMAN of haar dochterbedrijven, filialen of licentienemers en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. Het is wel toegelaten om
a. fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of
b. het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het, niet voor commerciële doeleinden, door te sturen naar individuen voor persoonlijk, louter informatief, gebruik. Dit alles op voorwaarde dat BRUGMAN als bron van informatie wordt vermeld en dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze algemene voorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd.
Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden verstaan als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van een patent of handelsmerk van BRUGMAN of derden.
Tenzij expliciet vermeld, zal niets van hetgeen hierin is vervat worden verstaan als het verlenen van een licentie of een recht uit hoofde van enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht in verband met dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten. 

Toepasbare wetgeving en rechtspraak 

Deze voorwaarden worden beheerst, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken.

Offerte aanvragen

Vul bijgaand formulier in om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Wij proberen u binnen 2 werkdagen te voorzien van een persoonlijke offerte op maat.

Close

Wilt u de bestekteksten downloaden of naar bestekservices.nl gaan?

Selecteer de bestektekst Gebruik de toetsencombinatie 'CTRL + C' om de tekst te kopieëren

Brugman helpt u graag bij uw projecten!

Brugman Radiatoren heeft voor u een aantal specifieke softwareprogramma's ontwikkeld. Deze 'digitale gereedschappen' vormen een handig hulpmiddel bij de dagelijkse werkzaamheden. Met de Transmissie- en Selectiesoftware Cd-rom kunt u voor elke ruimte in een gebouw eenvoudig de benodigde warmteafgifte berekenen. Aansluitend kunnen de ruimtes van de juiste radiatoren worden voorzien. Met de Omrekensoftware kunt u voor de Brugman paneelradiatoren afgiftes in alle mogelijke regimes genereren.

    Let wel: de Transmissie- en Selectiesoftware is gebaseerd op de Nederlandse normen en daarom alleen beschikbaar voor de Nederlandse markt!